۱۳۹۸/۰۵/۱۶
در این پروژه مؤلفه ها و بخش های اصلی کتاب کودک معرفی و مدل ارزیابی و رتبه بندی آنها بر اساس معیارهای نشان طیب ارائه شده است. این سند می تواند مبنای ارزیابی های استاندارد کتاب کودک قرار گرفته و در رویدادهای مرتبط با کتاب کودک به عنوان مرجع ارزیابی کیفیت و رتبه بندی مورد استفاده قرار گیرد.