کتاب «عین الحیات» شرح حدیث «وصایا» و «مواعظ پیامبر» (ص) به ابوذر غفاری است.

محمدباقر مجلسی که از عالمان بزرگ شیعی در سده دهم و یازدهم هجری است، در صدد است موضوعات «اخلاقی» و «اعتقادی» این حدیث را در کتاب تبیین کند.

وی نخست به شرح زندگی و شخصیت ابوذر پرداخته و حدیث مذکور را از کتاب مکارم الاخلاق طبرسی نقل کرده و معتقد است برای هر یک از مضامین آن، احادیث و اخبار فراوانی وجود دارد.

ارتباط با ما