پاسخنامه وقف
ناشر:
به نشر

وقف موضوعی فقهی به شمار می رود، اما با توجه به تاثیرش در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی، پرسش هایی ناظر به مطالعات اقتصادی، جامعه شناختی و مدیریت درباره اش پدید آمده و با توجه به تاثیر پذیری آیین نامه ها و فرآیندها و رویه های قضایی و حقوقی از فقه اسلام پرسش هایی ناظر به مطالعات حقوقی در این باره رخ نموده است.

از این رو مجموعه شش جلدی پاسخنامه وقف به قلم عبدالله بیدرام در صدد است تا به مسائل بنیادین وقف بپردازد و نیز تاریخچه آن را مورد بررسی قرار دهد. این کتاب در شش جلد مجزا چاپ شد که به دلیل استقبال مخاطبین به صورت مجموعه یک جلدی نیز توسط انتشارات به نشر منتشر شده است.

ارتباط با ما