تنها امام رضا (ع)، خورشيد درخشان اهل بيت (ع) در سرزمين ايران است؛ بلکه ايمان به او بزرگ‌ترين سرمايه شيعيان اثنی عشری به شمار می‌آيد.

نگاهی کوتاه به زندگانی آن حضرت، چراغ راه همه عاشقان آن امام همام است. در کتاب «امام رضا (ع) و زندگی» که به قلم مهدی غلامعلی است، سبک زندگي رضوی را می آموزيم و قدری همراه پيشوای معصوم خود به زندگی اهل ايمان سرک می‌کشيم.

سيري در سيره زندگي هشتمين حجت خدا، ما را با شيوه زندگاني خاندان پيامبر(ص) آشنا می سازد. آنان همواره الگوی عملی پيروان خود بوده و با رفتار خود، راه درست را به اهل ايمان نشان داده اند.

اميدواريم کتاب ارزشمند «امام رضا (ع) و زندگی»، نقشی بسزا در سامان دادن به سبک زندگی اهل ايمان داشته باشد و شميم زندگاني امام رضا (ع) را در خانواده‌ها بدمد.

ارتباط با ما