روز تلخ، شب شیرین
ناشر:
به نشر

1- ...آنچه در دل داری، بگو. ما آماده شنیدن هستیم این را حمزه بعد از آن که سکون بر التق چمگ انداخت، گفت. پیامبر با آرامش تک تک مهمانان را زیر نظر گرفت و لب باز کرد:« اکنون کدامیک از شما مرا در این باره یاری می کند تا برادر من و جانشین و وصی ام باشد.»

2- ... ای رسول خدا، من شما را در این کار یاری می دهم. سرها به طرف در چرخید.کوچکترین پسر ابوطالب داشت حرف می زد. ابولهب با دیدن علی، قاه قاه خندید؛ ولی سکوتی که بر اتاق حکم فرما بود، باعث شد خنده اش را بخورد...

کتاب «روز تلخ، شب شیرین» نوشته مسلم ناصری است که هشت داستان از زندگی حضرت علی(ع) را برای نوجوانان روایت می کند. «هدیه روشنایی»، «قموص»، «کوچک ترین جانشین»، «اسب پرنده من»، «چهل خنجر و ماه کامل»، «روز تلخ، شب شیرین»، «جنگاور دلاور» و «شب بی پایان» عناوین داستان های این اثر هستند که توسط انتشارات به نشر به چاپ رسیده است.