1. شاعری، اما آواره به دنبال کلماتی میگردی تا بتوانی بگویی و در شان محبوبت باشد. کاش شاعری مثل رنگ چشمان میشد که میراث باشد.

2. دعبل! به دنبال دلت برو که راه را به تو درست نشان خواهد داد. به پرواز درآی و قصد محضری کن که حق باشد و حقیقت.

3. دعبل! بیاموز که شعر را شهری است مثل همه شهرها و آبادی ها. با قلعه و برج و بارو. سپاه کماندار و سپر و نیزه انداز و کلاهخود. این میانه، تیر شعر و کلام کسی بر دل می نشیند که یکسره وقف طهارت باشد.

موقف رمانی است از سعید تشکری، نویسنده نامدار مشهدی که زندگی و زمانه دعبل خزاعی، شاعر زمانه امام رضا علیه السلام را روایت میکند. داستان اطلاعاتی از وقایع تاریخی آن زمان به دست میدهد و شور عاشقی و شیدایی شاعر را به تصویر می کشد. موقف را به نشر (انتشارات آستان قدس رضوی) منتشر کرده است.

ارتباط با ما